13 May?s’ta Mu?la-
Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibi
Bülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi.

 Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’e
giden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu. Çetinda?,
midibüsün orijinal fren sistemlerini standart d??? fren sistemiyle de?i?tirdi?i
için haz?rlanan iddianamede on be? y?l hapsi istendi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?i
ise yaralanm??t?. Haz?rlanan iddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazla
ki?inin ölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?.

?ddianamede, 13 May?s günü gerçekle?en kazada hayat?n? kaybeden
midibüs ?oförü Arma?an Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediye
otobüsünü sollayarak sa? ?eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kan
viraj? a??r? h?z nedeniyle alamayarak, refüjdeki beton bloklara çarpt? ve 20,9
metre yükseklikten ?arampole dü?tü.

HEYET RAPORU
TAMAMLADI

Araç üzerinde çal??malar?n? tamamlayan üç ayr? bilirki?i
heyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinin
devre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?
nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?yla
sa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.

Kazaya sebep olan di?er bir neden ise arac?n orijinal fren
sistemlerinin standart olan?n d???nda kalan fren sistemleriyle de?i?tirilmesi. Bundan
dolay? araç sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu.

Tamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? sürekli
kullanmad??? tespit edildi.  Kazan?n ya?and???
s?rada araç sürücüsü el frenini de kullanm?? ancak yolun e?iminin yüksek
olmas?ndan ötürü arac? durduramad??? tespit edildi.

Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???
iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibi
Bülent Çetinda?, yasal izinleri almadan arac?n standartlar?na müdahale etti?i
gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.